Kehityksellinen kielihäiriö

Kehityksellinen kielihäiriö lapsen puheen ja kielen kehitys viivästyy tai etenee poikkeavasti. Se voi tarkoittaa puheen puuttumista kokonaan, sanojen oppiminen on hidasta, ensisanat tulevat myöhään tai jo aiemmin opitut sanat jäävät pois käytöstä eikä lapsi ala yhdistellä sanoja lauseiksi. Lapselle sanaston, lauseiden, käsitteiden tai kieliopin oppiminen voi olla hidasta. Lapselle asioista kertominen voi olla hankalaa ja kerronta voi olla hyvin suppeaa ja lyhyttä tai sitten vastaavasti hyvinkin vuolasta ja runsasta mutta lapsi ei pysty rakentamaan kertomastaan ehjää kokonaisuutta. 

Kehityksellinen kielihäiriö jaotellaan lievään, keskivaikeaan ja vaikeaan häiriöön. Kehityksellinen kielihäiriö voi ilmetä myöhemmin oppimisvaikeuksina. Lapselle lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen voi olla hankalaa ja hidasta. Vaikeuksia voi ilmetä vieraiden kielten oppimisessa sekä matematiikassa. 

Kehityksellinen kielihäiriö voi liittyä myös liitännäishäiriöitä, kuten hahmotuksen ja motoriikan vaikeuksia, tarkkaavaisuuden kiinnittämisen ja keskittymisen ongelmia sekä puutteita sosiaalisissa taidoissa.

Lievä kehityksellinen kielihäiriö; Lapsi ymmärtää arkipuheen ja tutut asiat mutta uudet ja harvemmin esiin tulevat sanat ja toiminnat voivat olla haastavia ja jäädä ikätasosta. Lapsi osaa kertoa asioista oman sanastonsa ja käsitteistöjensä mukaan. Osallistuminen leikkiin ja toimintaan voi olla puutteellista ja lapsi on omissa oloissaan ja ajatuksissaan, koska puutteellinen sanasto ja käsitteistö voi haitata liikaa osallistumista toimintaan ja keskusteluun. Lievä häiriö voi tulla esille vasta kouluiässä kun sanaston ja käsitteiden puuttumiset alkavat korostua koulutyössä. Lapselle voi olla hankalaa kuullun ja luetun ymmärtäminen ja muistamisen vaikeus voi tulla esille. 

Keskivaikea kehityksellinen kielihäiriö; Häiriö on haittaavaa lapsen toimissa arjessa ja rajoittaa lapsen osallistumista. Keskivaikea häiriö ilmenee muutoin samoin kuin lieväkin mutta hankaluudet ovat suurempia.

Vaikea kehityksellinen kielihäiriö; Lapsi ei pysty toimimaan eikä osallistumaan tuttuihin arjen toimintoihin, mikäli kielellisiä puutteita ei huomioida kompensoida systemaattisesti. Lapsi  tarvitsee paljon aikuisen tukea ja erilaisia tukitoimia. Puhe on vaikeaselkoista tai puutteellista ja se rajoittaa lapsen toimintakykyä.

Mikäli lapsen puheen ja kielenkehityksestä herää huoli, kannattaa olla yhteydessä  neuvolan terveydenhoitajaan. Diagnosointi on luotettavinta 4-6 vuoden iässä, mutta erilaisia tukitoimia voidaan aloittaa jo aiemmin. Puheterapeutin ohjaukseen voi hakeutua jo ennen kuin lapsi täyttää kaksi vuotta. 

Kehityksellinen kielihäiriö on useimmiten perinnöllinen. 

 

Lähteet: Ahonen, Aro, Ketonen & Siiskonen (2014) Joko se puhuu - Kielenkehityksen vaikeudet varhaislapsuudessa. PS-kustannus. Aivoliitto. Kielipolku. käypähoito.